مدیر فروش: ناصر نجمی

مدیر فروش انبار سنگ ماهان سنگ کارمانیا مهندس ناصر نجمی